MENÜ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

AYDINLATMA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Çağdaş Kağıt Ambalaj San Tic. Ltd. Şti olarak, tarafınızı, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ve sahip olduğunuz haklar ile ilgili KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatmak isteriz.

İşbu Aydınlatma Beyanının okuduğunuz güncel hali 29.04.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, Çağdaş Kağıt olarak veri sorumlusu sıfatıyla, tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizin, aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanacağı üzere, KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde tarafımızca kullanılacağı hususunu işbu belge ile bilgilerinize sunarız.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirket’imizin çalışanlarına, hizmet satın aldığı ve iş birliği yaptığı gerçek ve tüzel kişilere, iştiraklerine ve bağlı kuruluşlarına, acentelerine, yurtiçi ve yurt dışında yer alan ilgili gerçek ve tüzel 3. kişilere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri ve firmaları faydalandırmak, Şirket tarafından yürütülen işletmesel ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in iş ilişkilerinin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerinin hak ve taleplerinin karşılanabilmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası edilebilmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari alanlarda iş güvenliğinin temini ile Şirket'in sunduğu ürün ve hizmetlerin, ilgili kişilerin ve firmaların kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre ilgili kişilere veya firmalara önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve icrası da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli iş, işlem ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için, detayları ayrıntılı aşağıda belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, işlenmekte, işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin, Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.cagdaskagit.com adresinden "Çağdaş Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Gizlilik Politikası" adlı belgeden ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tarafınız ile Şirket’imiz arasında gerçekleştirilen her türlü görüşme, toplantı ve yazışma vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebep, amaç ve yöntemlere dayanılarak, Şirket’imiz tarafından sunulan hizmetleri sürdürmek, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde de açık rıza temin edilmeksizin, tarafınızca sunulan her türlü bilgi, belge ve kayıtlar aracılığıyla tarafımızca, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilebilecek, ses ve görüntü cihazları da dahil her türlü cihaz aracılığıyla kaydedilebilecek, depolanabilecek, düzenli aralıklarla kontrol edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, sınıflandırılabilecek, işlendikleri amaç için gereken ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilebilecek, mevzuatta ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülüklerimiz dolayısıyla gerektiği takdirde yurtdışına aktarılabilecek, kullanılmasının engellenmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Çağdaş Kağıt tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, yukarıda yer alan amaç, sebep ve yöntemlerle sınırlı olmak üzere, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, yurtiçi ve yurt dışında yer alan ilgili gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmet alınan gerçek ve tüzel kişilere, tedarikçilere, satıcı gruplarına, iştirakler ve bağlı kuruluşlara, acentelere ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde, bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

5. Yurt Dışına Veri Aktarımı

Çağdaş Kağıt, kişisel verilerinizi özel olarak yurt dışına aktarmamaktadır. Ancak kişisel verileriniz Çağdaş Kağıt tarafından, KVKK’nın 4(2) maddesinde öngörülen ilkeler ışığında, açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin ve KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara; yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla ilgili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Sahip Olduğunuz Haklar

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.cagdaskagit.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak, başvuru formunda belirtildiği şekilde, şahsen, posta veya elektronik posta yoluyla Şirket’imize iletebilirsiniz. Şirket’imiz, niteliğine göre, söz konusu talebi en kısa sürede veya en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret temin edilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza başvurmanız halinde, sahip olacağınız haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • KVKK’nın yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. KVKK Uyarınca Veri Sorumlusu Sıfatıyla Yükümlülüklerimiz

 • KVKK’nın 12. maddesine göre veri sorumlusu sıfatıyla üstlendiğimiz yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
 • gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.